top of page

Algemene Voorwaarden

Welkom op de Dia Linn website, dit zijn de algemene voorwaarden voor de toegang en het gebruik van deze website welke eigendom is en bijgehouden wordt door Dia Linn, hierna genoemd “Dia Linn”:

Terms of Use

Welcome to the Dia Linn website, these are the terms of use of this website which is owned and operated by Dia Linn, hereinafter referred to as

“Dia Linn”:

Disclaimer; Beperking van Aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

Uw gebruik van de website is op eigen risico:

Disclaimer; Limitation of Liability

You expressly understand and agree that:

Your use of the website is at your own risk:

Vrijwaring Tekst

Dia Linn hierna aangegeven als "Dia Linn" heeft alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd. Niettemin geeft Dia Linn geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op deze website ook. Dia Linn behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.

Disclaimer Text

Dia Linn hereinafter referred to as "Dia Linn" has all the information on this website carefully monitored. Nevertheless Dia Linn makes no warranty as to the completeness, timeliness or accuracy of the information on this website as well. Dia Linn reserves the right at any time to update these terms and conditions on this page. You are bound by any revisions and you are therefore advised to regularly review the terms on this page.

Geen gezondheidsadvies

Het advies, informatie, diensten en andere inhoud die op en via deze website, met inbegrip van informatie die kan worden verstrekt op deze website en andere inhoud die op derden (gelinkte sites), zijn bedoeld voor informatieve doeleinden om gesprekken met uw arts te vergemakkelijken of andere zorgverlener (gezamenlijk "arts") met betrekking tot de behandeling opties.

 

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen ingewerkt in het gebruik van informatie die op of via de website of onze producten of diensten. Wij bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid van producten of diensten en ontbinding van alle aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke, zakelijke of de gezondheid beslissingen. U wordt geadviseerd professioneel medisch advies in te winnen bij uw arts als u gezondheidsproblemen heeft.

 

 

De informatie die op deze website en de gekoppelde sites, met inbegrip van informatie met betrekking tot medische en hygiënische omstandigheden en behandelingen is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw zorgverlener en/of arts.

U moet de informatie of diensten niet gebruiken op deze website voor de diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem of het voorschrijven van medicijnen of een andere behandeling. Geadviseerd wordt om altijd met uw arts te spreken, voordat u een medicijn, of kruiden of homeopathisch product gebruikt, of alvorens een behandeling voor een gezondheidsprobleem.

 

Not Healthcare Advice

The advice, information, services and other content provided on and through this website, including information that may be provided on this website and other content provided on any third party (linked site), are provided for informational purposes only to facilitate discussions with your physician or other healthcare professional (collectively, "healthcare professional") regarding treatment options.

We accept no liability for any consequences acted upon in the use of any information provided on or from the website or our products or services. We do not guarantee the accuracy of any products or services and rescind all liability for any personal, business or health decisions. You must seek professional medical advice from your healthcare professional if you have any health concerns.

The information provided on this webite and linked sites, including information relating to medical and health conditions and treatments, is not intended as a substitute for advice from your healthcare professional.

You should not use the information or services on this website for diagnosis or treatment of any health issue or for prescription of any medication or other treatment. You should always speak with your healthcare professional, before using any medication, or herbal or homeopathic product, or before adopting any treatment for a health problem.

 

Eigendomsrechten

U erkent dat alle materialen op deze site, met inbegrip van het ontwerp van deze website, afbeeldingen, tekst, geluid, foto's, toepassingen, illustraties, software en andere multimedia materialen en bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk "materialen"), worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en alle andere eigendomsrechten die eigendom zijn van en gecontroleerd door ons of door andere partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan ons.

 

 

Alle rechten op materialen die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verleend en de voorwaarden zijn voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaren. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden of op deze website, mag u niet kopiëren, reproduceren, te verspreiden, te publiceren, te downloaden, uit te voeren, weer te geven, posten, verzenden, te exploiteren, afgeleide werken of op andere wijze gebruik gemaakt van de materialen, in welke vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de respectievelijke eigenaar. We machtigen u de materialen te bekijken en te downloaden alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u intact auteursrecht en alle andere eigendomsrechten van de originele materialen te houden. U mag een kopie afdrukken en downloaden, van elke pagina('s) van deze website voor uw persoonlijke referentie en nooit voor commerciële doeleinden. U mag geen papieren of digitale kopieën van deze website wijzigen, u mag niet afzonderlijk materiaal bewerken of gebruiken van deze website van een begeleidende tekst. We moeten altijd worden erkend als oorspronkelijke eigenaren en makers van dergelijk materiaal.

 

 

U mag niet kopiëren, verkopen, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, frame, schrapen, vertonen, distribueren, het materiaal op enigerlei wijze aan te passen of aan te passen of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, en logo's (gezamenlijk "merken") in of beschreven op deze website zijn ons eigendom en/of van onze leveranciers of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk. Bovendien zijn alle pagina headers, aangepaste grafische afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts ons merk. Onze tekeningen en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk. We zullen te allen tijde af te dwingen onze intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet. Deze website kan handelsmerken, logo's en links naar gekoppelde sites bevatten. Elke domeinnaam, URL's, handelsmerken of logo's die op deze site zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn buiten onze controle.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website die, naar eigen goeddunken, lijkt inbreuk maken op de intellectuele eigendom van anderen te verwijderen. Neem dan contact met ons op als u weet of denkt dat iedere gebruiker van de website of onze producten of diensten uw intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden.

 

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met het beleid en richtlijnen op deze website bepalen wat de gebruikers van de Dia Linn website kunnen verwachten van Dia Linn, en wat we verwachten van de gebruikers. Door de toegang tot alle gebieden van de Dia Linn website worden gebruikers geacht deze Gebruiksvoorwaarden en ander beleid en richtlijnen te hebben aanvaard.

Uw gebruik van de website is op eigen risico. Deze website en de materialen die hierin worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst, Dia Linn., hun gelieerde ondernemingen, respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en andere vertegenwoordigers (gezamenlijk " wij/ons/onze") uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Elke toegang tot deze website en/of onze producten en diensten die op of vanaf deze site wordt verkregen door een eigen vrije wil en keuze en wij ontbinden hierbij elke aansprakelijkheid op enigerlei wijze voor enige juridische gevolgen, die u zou kunnen oplopen als gevolg . We hebben geen controle over, gegarandeerd of ondersteund derden koppelingen, diensten, goederen, beoefenaars, tarot- en/of orakel kaart lezingen, video's, meditaties, blogs, middelen en informatie die op de website en we nemen geen verantwoordelijkheid voor de privacy, praktijken of de inhoud van dergelijke websites. Alle derden gekoppelde sites, referenties, websites, diensten, promoties, softwaretoepassingen of gebeurtenissen die te zien zijn op de website zijn alleen voor uw informatie. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van of interactie met hen.

 

 

Personen onder de 18 jaar moeten de toestemming van een ouder of geschikte verzorger verkrijgen indien zij wensen van de diensten van deze website gebruik te maken/aan te schaffen. We controleren niet en nemen geen verantwoordelijkheid voor het screenen van bezoekers of leeftijd-status.

 

Proprietary Rights

You acknowledge that all materials on this Site, including this website’s design, graphics, text, sounds, pictures, applications, illustrations, software and other multimedia materials and files and the selection and arrangement thereof (collectively, “materials”), are protected by copyright, trademark and all other proprietary rights which are owned and controlled by Us or by other parties that have licensed their material to Us.

All rights to materials not expressly granted in these terms and conditions are reserved to their respective copyright owners. Except as expressly authorized by these terms and conditions or on this Site, you may not copy, reproduce, distribute, republish, download, perform, display, post, transmit, exploit, create derivative works or otherwise use any of the materials in any form or by any means, without our prior written authorization or that of the respective copyright owner. We authorize you to view and download the materials only for personal, non-commercial use, provided that you keep intact all copyright and other proprietary notices contained in the original materials. You may print off one copy, and download extracts, of any page(s) from this website for your personal reference only and never for commercial purposes. You must not modify any paper or digital copies of this website, and you must not use or edit any material from this website separately from any accompanying text. We must always be acknowledged as original owners and creators of any such material.

You may not copy, sell, reproduce, republish, upload, post, transmit, frame, scrape, display, distribute, modify or adapt the materials in any way or otherwise use them for any public or commercial purposes. The trademarks, service marks, trade names, and logos (collectively, “marks”) contained in or described on this website (including, without limitation, are our sole property and/or our suppliers or licensors and may not be copied, imitated or otherwise used, in whole or in part. In addition, all page headers, custom graphics, button icons and scripts are our marks and may not be copied, imitated or otherwise used, in whole or in part. We will at all times enforce our intellectual property rights to the fullest extent of the law. This website may contain trademarks, logos and links to linked sites. Any domain names, URLs, trademarks or logos appearing on this website are the sole property of their respective owners and are out of our control.

We respect the intellectual property rights of others and we reserve the right to remove any content from this website that, in our sole discretion, appears to infringe the intellectual property of others. Please contact us if you know or believe that any user of the website or our products or services has infringed your intellectual property rights

These Terms of Use, along with policies and guidelines located throughout the Dia Linn website identify what users of the Dia Linn website can expect from Dia Linn, and what we expect from users. By accessing any areas of the Dia Linn website, users are deemed to have accepted these Terms of Use and other policies and guidelines identified throughout the Dia Linn website.

Your use of the website is at your sole risk. This website and the materials contained herein are provided on an “as is” and “as available” basis. Except as otherwise expressly provided in this agreement, Dia Linn, their affiliated companies, respective officers, directors, employees and other representatives (collectively, “we/us/our”) expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

Any accessing of this website and/or our products and services provided on or from this site is obtained by your own free will and choice and we hereby rescind any and all liability in any way for any legal ramifications, which you might incur as a result. We do not control, warrant or endorse any third party links, services, goods, practitioners, tarot- and/or oracle card readings, videos, meditations, blogs, resources and information appearing on the website and we take no responsibility for the privacy, practices or content of such sites. All third party linked sites, references, sites, services, promotions, software applications or events appearing on the website are for your information only. We accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of or interaction with them.

Persons under 18 years of age must obtain the consent of a parent or suitable caregiver if they wish to purchase any services from this website. We do not monitor or take responsibility in screening visitors or age status.

 

Copyright

Dia Linn geeft u hierbij het recht om de geboden informatie op deze website slechts voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Alleen na schriftelijke bevestiging van Dia Linn mag de geboden informatie (gedeelten van) deze website mag (mogen) gebruikt worden voor informatiedoeleinden. Onder geen enkele voorwaarde mag informatie worden verspreid met commerciele of politieke doeleinden; (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook; op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van de Dia Linn website.

 

Copyright

Dia Linn hereby grants you the right to use the information offered on this website only for personal use. Only after written confirmation of Dia Linn may the information (parts of) this website may (may) be used for information purposes only. Under no circumstances should information of/from this website from Dia Linn be disseminated for commercial or political purposes; (Parts of) this website may (should) not be changed in any way whatsoever; on every copy or portion thereof must appear that the copy comes from the Dia Linn website.

 

Inhoud derden

In sommige gevallen is de inhoud beschikbaar via de Dia Linn website en geeft de meningen en oordelen weer van de respectievelijke derde partij die een dergelijke inhoud heeft verschaft. Dia Linn onderschrijft niet, noch is verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring op de Dia Linn website door iemand anders dan Dia Linn. In geen geval is Dia Linn of aan haar gelieerde ondernemingen, of een van hun functionarissen, directeuren, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor verlies, schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van informatie verkregen via de Dia Linn website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud beschikbaar via de Dia Linn website te evalueren.

 

Third-Party Content

In some instances, the Content available through the Dia Linn website represents the opinions and judgments of the respective third party providing such Content. Dia Linn neither endorses nor is responsible for the accuracy or reliability of any opinion, advice, or statement made on the Dia Linn website by anyone other than Dia Linn. Under no circumstances shall Dia Linn, or its affiliates, or any of their officers, directors, employees, or agents be liable for any loss, damage or harm caused by a User's reliance on information obtained through the Dia Linn website. It is the responsibility of User to evaluate the information, opinion, advice, or other Content available through the Dia Linn website.

 

Beëindiging van Gebruik

Dia Linn mag elke gebruiker schorsen of toegang tot alle of een deel van de Dia Linn website met inbegrip van een rekening daarop te beëindigen, zonder mededeling, voor welke reden in Dia Linn’s eigen goeddunken.

 

Termination of Usage

Dia Linn may suspend or terminate any User's access to all or any part of the Dia Linn website including any account thereon, without notice, for any reason in Dia Linn’s sole discretion.

 

Website privacy policy

Dia Linn acht zich verplicht uw privacy op deze website te beschermen. Zij neemt daartoe redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie die verkregen is van bezoekers zeker te stellen tegen onbevoegd gebruik.

 

Website Privacy Policy

Dia Linn considers itself obliged to protect your privacy on this website. Dia Linn shall make the necessary reasonable precautions to keep all information obtained from visitors to secure from unauthorized use.

 

Keuze / Opt-Out

Neem dan contact met ons op voor het verwijderen van uw gegevens uit onze database of om toekomstige communicatie niet meer te ontvangen.

 

Choice/Opt-Out

Please contact us to request the removal of your information from our database or to no longer receive future communications.

 

Hyperlinks

Dia Linn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze Dia Linn website wordt verwezen.

 

Hyperlinks

Dia Linn is not responsible for the content of pages on other websites, from or referred to this website from Dia Linn.

 

Gebruik

Noch Dia Linn noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

 

Use

Neither Dia Linn nor any other third party involved in the making of this website is liable for any damage that may arise from accessing, using or reliability of/on (information or the contents of) this website, including any viruses that could infect your computer.

 

Benoemde bezoeken

Indien u onze website bezoekt om informatie of feedback te vragen, is het nodig dat Dia Linn uw persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mail, eventueel uw postadres en telefoonnummer) of uw specifieke belangstelling (zoals productinformatie) kent. Dia Linn wil deze persoonlijke gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken.

 

Named visits

If you visit our website to request information or feedback, it is necessary that Dia Linn knows your personal information (such as name, e-mail, and/or in some cases your postal address and phone number) or specific interests (such as product information). Dia Linn will use your personal data only for these purposes.

 

Producten

Alle informatie op deze website door of namens Dia Linn verstrekt met betrekking tot haar producten en/of diensten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch Dia Linn stelt zich geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten en/of diensten, noch voor de gevolgen daarvan.

 

Products

All information on this site provided by or on behalf of Dia Linn regarding its products and/or services, be it in the form of data, recommendations or otherwise, is supported by research and believed reliable, but Dia Linn committed no responsibility or liability for application, processing or use of that information and products and/or services, nor for the consequences thereof.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Dia Linn beheert deze website (www.dialinnhealingreading.com) vanuit haar werklocatie in Nederland. Bij toegang tot deze website komen zowel u als Dia Linn overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze website. Dia Linn en u komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.

 

Applicable law and disputes

Dia Linn manages this website (www.dialinnhealingreading.com) from its working location in the Netherlands. By accessing this website both you and Dia Linn agree that Dutch law applies to the use of this website. Dia Linn and you also agree that any disputes be settled by the District Court of Rotterdam.

bottom of page